Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev 15. juni 2005

Anmeldte arbejdsulykker 2004

Dette nyhedsbrev gengiver hovedtal fra årsopgørelse 2004 - Anmeldte arbejdsulykker 1999-2004.  Årsopgørelsen indeholder tabeller over arbejdsulykker 1999-2004, der er anmeldt til Arbejdstilsynet frem til den 1. februar 2005. Samtidigt er Arbejdstilsynets interaktive tabeller over arbejdsulykker opdateret til at dække årene 1999-2004.

Opgørelse over anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1999-2004 forventes at udkomme i slutningen af september 2005, fordi registreringen af anmeldelser vedrørende 2004 endnu ikke er afsluttet.

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet

Hvis en arbejdsulykke fører til arbejdsudygtighed i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde arbejdsulykken til Arbejdstilsynet i henhold til lov om arbejdsmiljø.

Arbejdsulykker inden for søfart, luftfart og off shore er ikke anmeldepligtige til Arbejdstilsynet og indgår derfor ikke i Arbejdstilsynets oversigter.

I 2004 blev ca. 20 pct. af arbejdsulykkerne anmeldt af arbejdsgivere via det elektroniske anmeldesystem, EASY. Resten er anmeldt på papirblanketter og registre-ret i EASY af Arbejdstilsynets personale.

Det skal i øvrigt bemærkes, at det for arbejdsulykker anslås, at der er en underrapportering på ca. 50 pct.. Det vil sige, at kun halvdelen af de anmeldepligtige ulykker, anmeldes til Arbejdstilsynet.

Arbejdsulykker opgøres efter ulykkesår, dvs. det år, hvor ulykken er sket. Det betyder fx, at ulykker, der er sket i 2003, opgøres under 2003, selv om de først registreres senere. Arbejdsulykker i perioden 1999-2004 er opgjort den 1. februar 2005. Arbejdsulykker, der er anmeldt efter denne dato, er endnu ikke medtaget i opgørelsen, og antallet af arbejdsulykker i 2004 og fx 2003 kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 1999-2004, fordelt på alvorlighed og ulykkesår *.Datakilde: Arbejdstilsynet.

Alvorlighed

Ulykkesår

 I alt

1999

 2000

 2001

 2002

 2003

 2004

Død

69

68

50

57

51

43

338

Andre alvorlige ulykker

5.586

5.343

5.107

4.831

4.763

4.816

30.446

Andre ulykker

44.388

42.852

41.871

39.215

36.151

37.084

241.561

I alt

50.043

48.263

47.028

44.103

40.965

41.943

 272.345

*

Da arbejdsulykker er opgjort den 1. februar 2005, forventes det, at antallet af anmeldte arbejdsulykker for år 2004 vil stige i senere opgørelser.

Tabel 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 1999-2004 fordelt på alvorlighed og ulykkesår. Frem til den 1. februar 2005 er der anmeldt 41.943 arbejdsulykker, der er sket i 2004. Det er en stigning i forhold til 2003. Erfaringen viser tilmed, at der efter denne dato vil blive anmeldt ca. 2.000 flere arbejdsulykker for ulykkesåret 2004. Herved vil 2004-tallet nå op på samme niveau som i 2002.

I absolutte tal er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet i perioden 1999-2003. Om stigningen i 2004 er udtryk for, at det generelle fald gennem de seneste 7-8 år er ophørt, er det for tidligt at udtale sig om. Til gengæld er antallet af anmeldte arbejdsulykker med dødelig udgang faldet til det laveste niveau i 25 år.

Det kan have betydning for antal anmeldelser af ulykker, der er sket i 2004, at ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven i 2004 blev lempet, så det er blevet lettere at få anerkendt en arbejdsulykke, herunder de såkaldte "pludselige løfteskader", der nu betragtes som ulykker. Et øget antal anmeldelser med henblik på anerkendelse og erstatning, vil også give flere anmeldelser til Arbejdstilsynet.

Det har også betydning for opgørelsen af antallet af ulykker i 2004, at der i statistikken indgår arbejdsulykker, for hvilke der mangler oplysninger om eventuel arbejdsudygtighed (fravær), og at deres antal er steget fra 2003 til 2004. Det er imidlertid Arbejdstilsynets praksis at inkludere dem i årsopgørelserne.

Tabel 2: Incidens af anmeldte arbejdsulykker 1999-2004 fordelt på alvorlighed og ulykkesår *. Incidensen er opgjort som det årlige antal arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede.
Datakilde: Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik.

Alvorlighed

Ulykkesår

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Død

0,25

0,25

0,18

0,21

0,19

0,16

Andre alvorlige ulykker

20

19

18

17

17

18

Andre ulykker

161

155

151

141

131

137

Incidens i alt

 

182

 

175

 

170

 

159

 

149

 

155

*

Da arbejdsulykker er opgjort den 1. februar 2005, forventes det, at incidensen af anmeldte arbejdsulykker for år 2004 vil stige i senere opgørelser.

Tabel 2 viser incidensen for arbejdsulykker i perioden 1999-2004. Incidensen er beregnet ved at sammenholde antallet af arbejdsulykker i et givet år med antallet af beskæftigede det pågældende år. Årets samlede incidens er herefter forholdsmæssigt delt ud på de 3 skadetyper. Der er tendens til, at incidensen for anmeldte arbejdsulykker er faldende i perioden 1999-2003. Ifølge Overvågnings-rapport 2003 er faldet i anmeldeincidens fra 1993 til 2003 statistisk signifikant. Incidensen i 2004 er steget, men det for tidligt at udtale sig om, hvorvidt der er tale om en ændret tendens. Der er ligeledes ifølge Overvågningsrapport 2003 et sta-tistisk signifikant fald i perioden 1993-2003 i incidensen for anmeldte arbejds-ulykker, der har medført døden. Fordelingen af anmeldte arbejdsulykker 1999-2004 på skadetyper, branchegrupper, alder og køn kan findes i Årsopgørelsen 2004.