Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsskader 2005

Nyhedsbrev den 13. juni 2006

Antallet af anmeldte arbejdsulykker faldt i 2000-03, men steg i 2004 og 2005. Det er endnu for tidligt at vurdere, om det er udtryk for, at det generelle fald gennem de seneste syv-otte år er ophørt. Antallet af anmeldte dødsulykker i 2004 er fortsat det laveste i de sidste 25 år.

Arbejdsskader, der anmeldes til Arbejdstilsynet, opgøres i arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser. Årsopgørelsen for 2005 omfatter anmeldte arbejdsulykker 2000-05, der er anmeldt til Arbejdstilsynet frem til den 8. februar 2006, og arbejdsbetingede lidelser, der er registreret i perioden 2000-05.

Tabel 1 viser det samlede antal arbejdsskader, der er anmeldt til Arbejdstilsynet i 2000-05.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsskader 2000-05 fordelt på arbejdsulykker, arbejdsbetingede lidelser og år (ulykkesår for ulykker og registreringsår for lidelser)

 Arbejdsskader

 Ulykkesår/registreringsår

 2000

 2001

 2002

2003 

2004 

2005 

 Arbejdsulykker

 48.263

 47.073

44.181

 41.150

 44.832

 44.577

 Arbejdsbetingede lidelser

12.856 

13.590 

 12.566

 11.413

 12.534

 13.896

 I alt

 61.119

 60.663

 56.747

 52.563

 57.366

 58.473

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet, hvis ulykken medfører uarbejdsdygtighed i mindst én dag udover tilskadekomstdagen. Arbejdsulykker inden for søfart, fiskeri, luftfart og off shore er ikke anmeldepligtige til Arbejdstilsynet og indgår derfor ikke i Arbejdstilsynets oversigter.

Tabel 2 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 2000-05 fordelt på alvorlighed og ulykkesår.

Der er frem til den 8. februar 2006 anmeldt 44.577 arbejdsulykker, der vedrører 2005. Antallet er noget lavere end i 2004. Erfaringen viser dog, at der efterfølgende vil blive anmeldt ca. 2.500 flere arbejdsulykker, der er sket i 2005. Antallet af arbejdsulykker i 2005 vil dermed nå op på samme niveau som i 2001.

Tabel 2: Anmeldte arbejdsulykker 2000-05 fordelt på alvorlighed og ulykkesår

 Alvorlighed

 Ulykkesår

 2000

 2001

 2002

2003 

2004 

2005 

 Død

 68

 50

57

 51

 44

 55

 Andre alvorlige ulykker

5.343

5.110

 4.839

 4.781

 5.140

 4.993

 Andre ulykker

 42.852

 41.913

 39.285

 36.318

 39.648

 39.529

 I alt

48.263

 47.073

 44.181

 41.150

 44.832

 44.577

I absolutte tal er antallet af anmeldte arbejdsulykker faldet i perioden 2000-03. Det er endnu for tidligt at udtale sig om, hvorvidt stigningen i 2004 og 2005 er udtryk for, at det generelle fald gennem de seneste syv-otte år er ophørt. Antallet af anmeldte dødsulykker i 2004 er fortsat det laveste i de seneste 25 år.

Det kan have betydning for antallet af anmeldte ulykker, der er sket i 2004 og 2005, at ulykkesbegrebet i arbejdsskadesikringsloven blev lempet i 2004, så det er blevet lettere at få anerkendt en arbejdsulykke, herunder de såkaldte "pludselige løfteskader", der nu betragtes som ulykker. Et øget antal anmeldelser med henblik på anerkendelse og erstatning, vil også give flere anmeldelser til Arbejdstilsynet.

Det har også betydning for opgørelsen af antallet af ulykker i 2004 og 2005, at der i statistikken indgår arbejdsulykker, hvor der mangler oplysninger om eventuel arbejdsudygtighed (fravær), og at deres antal er steget fra 2003 til 2004-05. Det er imidlertid Arbejdstilsynets praksis at inkludere disse anmeldelser i årsopgørelserne.

Ca. 30 pct. af arbejdsulykkerne blev i 2005 anmeldt via det elektroniske anmeldesystem EASY. Resten blev anmeldt på blanketter og registreret i EASY af Arbejdstilsynet.

Arbejdsulykker opgøres efter ulykkesår - det vil sige det år, hvor ulykken er sket. Det betyder, at ulykker, der fx er sket i 2005, opgøres under 2005, selv om de først registreres på et senere tidspunkt. Oversigten over arbejdsulykker i perioden 2000-05 omfatter ulykker, der er anmeldt frem til den 8. februar 2006. Arbejdsulykker, der er anmeldt efter denne dato, er således ikke medtaget. Det betyder, at en del arbejdsulykker, der er sket i 2005, først vil fremgå af senere opgørelser. Antallet af arbejdsulykker i 2005 og tidligere år kan derfor ikke direkte sammenlignes.

Det anslås, at underrapporteringen for arbejdsulykker er ca. 50 pct. Det vil sige, at kun halvdelen af de anmeldepligtige ulykker anmeldes til Arbejdstilsynet.

Tabel 3 viser incidensen for arbejdsulykker i perioden 2000-05. Incidensen beregnes ved at sammenholde antallet af arbejdsulykker i et givet år med antallet af beskæftigede det pågældende år.

Tabel 3: Anmeldte arbejdsulykker 2000-05 pr. 10.000 beskæftigede (incidens) fordelt på alvorlighed og ulykkesår

 Alvorlighed

 Ulykkesår

 2000

 2001

 2002

2003 

2004 

2005 

 Død

 0,25

 0,18

0,20

 0,19

0,16

0,20

 Andre alvorlige ulykker

19 

18

 17

 17

 19

 18

 Andre ulykker

 155

151 

141 

132 

146 

146 

 I alt

 175

170

 159

 150

 166

 164

Der er tendens til, at incidensen for anmeldte arbejdsulykker er faldende i perioden 2000-03. Ifølge overvågningsrapporten for 2003 er faldet i anmeldeincidens fra 1993 til 2003 statistisk signifikant. Incidenserne i 2004 og 2005 er steget, men det er endnu for tidligt at udtale sig om, hvorvidt der er tale om en ændret tendens. Der er ligeledes - ifølge overvågningsrapporten for 2003 - et statistisk signifikant fald i incidensen for anmeldte dødsulykker i perioden 1993-2003.

Anmeldte arbejdsulykker 2000-05 fordelt på skadetyper, branche, alder og køn fremgår af årsopgørelsen 2005. På grund af den megen opmærksomhed, der har været på dødsulykker inden for bygge- og anlægsområdet, indeholder årsopgørelsen 2005 en sammenligning mellem antallet af dødsulykker på byggepladser og antallet af dødsulykker inden for bygge- og anlægsbrancherne.

Arbejdsbetingede lidelser anmeldt til Arbejdstilsynet

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser.

De arbejdsbetingede lidelser er opgjort efter registreringsår - det vil sige det år, hvor lidelsen er anmeldt.

Underrapporteringen af de arbejdsbetingede lidelser kendes ikke, men undersøgelser peger på, at den er stor.

Tabel 4 viser antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2000-05 fordelt på hoveddiagnosegrupper.

Der blev i 2005 anmeldt 13.896 arbejdsbetingede lidelser, hvilket er noget højere end niveauet i de foregående år, men på samme niveau som antallet i 2001.

Mange arbejdsbetingede lidelser har en lang latenstid - ofte på flere år. Derfor giver det ikke mening at sammenligne antallet af anmeldelser over en kort periode (fx to år). Både ud fra et arbejdsmiljømæssigt og et forebyggelsesmæssigt synspunkt er det tidspunktet for den/de skadelige påvirkning(er), der er interessant. Antallet af anmeldelser varierer i perioden 2000-05

mellem 11.413 tilfælde i 2003 og 13.896 tilfælde i 2005.

Tabel 4: Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2000-05 fordelt på 20 hoveddiagnosegrupper og registreringsår

Hoveddiagnose (20 grupper)

Registreringsår 

   

2000

2001

2002

2003

2004

  2005

01 Infektions-sygdomme

181

188

163

115

126

106

02 Kræftsygdomme og forstadier hertil

207

177

183

238

221

219

03 Blod- og stofskiftesygdomme

3

3

2

3

2

2

04 Psykiske lidelser

870

1.213

1.423

1.551

1.955

2.345

05 CNS funktions-nedsættelse

61

88

51

35

50

42

06 Andre sygdomme i nervesystem

98

26

20

21

32

33

07 Hørenedsættelse

1.447

1.578

1.606

1.380

1.567

1.467

08 Andre sygdomme i sanseorganer

474

343

392

308

253

285

09 Kredsløbs-sygdomme

149

153

182

166

167

152

10 Luftvejssygdomme, ikke-allergiske

412

354

259

231

230

306

11 Luftvejs-sygdomme, allergiske

338

298

263

243

247

238

12 Sygdomme i fordøjelsesorganer

76

72

56

47

37

44

13 Hudsygdomme

1.366

1.545

1.418

1.268

1.235

1.225

14 Bevægeapparat-lidelser

6.851

7.340

6.309

5.511

6.084

7.221

15 Sygdomme i urin- og kønsorganer

7

7

8

5

1

5

16 Sygdom ved svanger-skab, fødsel, barsel

8

6

2

7

4

 

18 Mangelfulde definerede tilstande

99

104

96

108

100

45

19 Pludselig tilstødt skade (ej ulykke)

209

95

133

176

223

161

I alt

12.856

13.590

12.566

11.413

12.534

13.896

Tabel 5 viser incidensen for de anmeldte arbejdsbetingede lidelser. Incidensen kan imidlertid være misvisende. Det skyldes dels, at den ikke tager højde for lidelsens latenstid. Dels at antallet af anmeldelser sammenholdes med antallet af beskæftigede i det år, hvor anmeldelsen registreres, og ikke i det år, hvor påvirkningen startede.

Tabel 5: Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2000-05 pr. 10.000 beskæftigede (incidens*) fordelt på 20 hoveddiagnosegrupper og registreringsår

Hoveddiagnose (20 grupper)

Registreringsår 

   

2000

2001

2002

2003

2004

2005

01 Infektions-sygdomme

0,7

0,7

0,6

0,5

02 Kræftsygdomme og forstadier hertil

0,8

0,6

0,7

0,9

0.8

0,8

03 Blod- og stofskiftesygdomme

04 Psykiske lidelser

3,2

4,4

5,1

5,7

7,2

8,7

05 CNS funktions-nedsættelse*

06 Andre sygdomme i nervesystem

07 Hørenedsættelse

5,2

5,7

5,8

5,0

5,8

5,4

08 Andre sygdomme i sanseorganer

1,7

1,2

1,4

1,1

0,9

1,1

09 Kredsløbs-sygdomme

0,5

0,6

0,7

0,6

0,6

0,6

10 Luftvejssygdomme, ikke-allergiske

1,5

1,3

0,9

0,8

0,8

1,1

11 Luftvejs-sygdomme, allergiske

1,2

1,1

0,9

0,9

0,9

0,9

12 Sygdomme i fordøjelsesorganer

13 Hudsygdomme

5,0

5,6

5,1

4,6

4,6

4,5

14 Bevægeappa-ratlidelser

25

26

23

20

22

27

15 Sygdomme i urin- og kønsorganer

16 Sygdom ved svangerskab, fødsel, barsel

18 Mangelfulde definerede tilstande

19 Pludselig tilstødt skade (ej ulykke)

0,8

0,5

0,6

0,8

0,6

I alt

47

49

45

42

46

51

* Incidenser under 0,1 er ikke medtaget.

Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 2000-05 fordelt på branche, alder og køn fremgår af årsopgørelsen 2005.