Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Anmeldte arbejdsskader 2003

Nyhedsbrev den 16. juni 2004

Årsopgørelse 2003 - Anmeldte arbejdsskader 1998-2003 er netop udarbejdet. Dette nyhedsbrev gengiver hovedtal fra årsopgørelsen og indeholder tabeller over arbejdsskader 1998-2003, der er anmeldt til Arbejdstilsynet frem til den 17. januar 2004.

Samtidigt er Arbejdstilsynets interaktive interaktive tabeller over arbejdsskader blevet opdateret til at dække årene 1998-2003.

Arbejdsskader anmeldt til Arbejdstilsynet opgøres i arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser.

Arbejdsulykker anmeldt til Arbejdstilsynet

Hvis en arbejdsulykke fører til uarbejdsdygtighed i mindst én dag udover tilskadekomstdagen, har arbejdsgiveren pligt til at anmelde arbejdsulykken til Arbejdstilsynet i henhold til lov om arbejdsmiljø. Arbejdsulykker inden for søfart, fiskeri, luftfart og off shore er ikke anmeldepligtige til Arbejdstilsynet og indgår derfor ikke i Arbejdstilsynets oversigter.

Tabel 1 viser antallet af anmeldte arbejdsulykker i perioden 1998-2003 fordelt på alvorlig-hed og ulykkesår. Arbejdsulykker i perioden 1998-2003 er opgjort den 17. januar 2004. Frem til den 17. januar 2004 er der anmeldt 38.970 arbejdsulykker, der er sket i 2003. Det er noget lavere end de foregående år. Erfaringen viser dog, at der efter denne dato vil blive anmeldt ca. 3.000 flere arbejdsulykker for ulykkesåret 2003.

Arbejdsulykker er opgjort efter ulykkesår, dvs. det år, hvor ulykken er sket.  Det betyder fx, at ulykker, der er sket i 2002, opgøres under 2002, selv om de først registreres senere.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der for arbejdsulykker anslås, at der er en underrapportering på ca. 50 pct. Det vil sige, at kun halvdelen af de anmeldepligtige ulykker, anmeldes til Arbejdstilsynet.

I absolutte tal har der i perioden 1998-2002 været et betydeligt fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker fra 50.148 i 1998 til 43.930 i 2002.

Tabel 1: Anmeldte arbejdsulykker 1998-2003, fordelt på skadetype (alvorlighed) og ulykkesår *. Datakilde: Arbejdstilsynet.

Skadetype (alvorlighed)

Ulykkesår   

I alt

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Død

80

69

68

50

57

51

375

Andre alvorlige ulykker

5.563

5.586

5.339

5.101

4.821

4.569

30.979

Andre ulykker

44.505

44.389

42.813

41.798

39.052

34.350

246.907

I alt

50.148

50.044

48.220

46.949

43.930

38.970

278.261

* Da arbejdsulykker er opgjort den 17. januar 2004, forventes det, at antallet af anmeldte arbejdsulykker for år 2003 vil stige i senere opgørelser.

Tabel 2 viser incidensen for arbejdsulykker i perioden 1998-2003. Incidensen er beregnet ved at sammenholde antallet af arbejdsulykker i et givet år med antallet af beskæftigede det pågældende år.

Tabel 2: Incidens af anmeldte arbejdsulykker 1998-2003 fordelt på skadetype (alvorlighed) og ulykkesår *. Incidensen er opgjort som det årlige antal arbejdsulykker pr. 10.000 beskæftigede. Datakilde: Arbejdstilsynet og Danmarks Statistik.

Skadetype (alvorlighed)

Ulykkesår   

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Død

0,30

0,25

0,25

0,18

0,21

0,18

Andre alvorlige ulykker

21

20

19

18

17

16

Andre ulykker

165

161

155

150

140

123

I alt

186

182

175

169

158

140

* Da arbejdsulykker er opgjort den 17. januar 2004, forventes det, at incidensen af anmeldte arbejdsulykker for år 2003 vil stige i senere opgørelser.

Incidensen for anmeldte arbejdsulykker er faldet fra 186 til 158 i perioden 1998-2002, svarende til et fald på 15 pct.  Ifølge Overvågningsrapport 2002 er faldet i perioden 1993-2002 statistisk signifikant.

Fordelingen af anmeldte arbejdsulykker 1998-2003 på skadetyper, branche, alder og køn kan findes i Årsopgørelsen 2003.

I Arbejdstilsynets interaktive tabeller findes desuden fordelinger af antallet af anmeldte arbejdsulykker 1998-2003 på job og branchearbejdsmiljøråd.

Arbejdsbetingede lidelser anmeldt til Arbejdstilsynet

Læger og tandlæger har pligt til at anmelde formodede og konstaterede arbejdsbetingede lidelser. De arbejdsbetingede lidelser er opgjort efter registreringsår, dvs. det år, hvor lidelsen er anmeldt.

Tabel 3 viser antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1998-2003 fordelt på hoveddiagnosegrupper. Der blev i 2003 anmeldt 11.413 arbejdsbetingede lidelser, hvilket er noget lavere end niveauet de foregående 5 år. Der er fra 1998 til 2003 sket et fald i anmeldte arbejdsbetingede lidelser fra 14. 456 til 11.413.

Da mange arbejdsbetingede lidelser har en længere latenstid - ofte på flere år - giver det ikke mening at sammenligne antallet af anmeldelser over en kort periode (fx 2 år). Både ud fra et arbejdsmiljømæssigt og et forebyggelsesmæssigt synspunkt er det tidspunktet for den/de skadelige påvirkning(er), der er interessant.

Det vides ikke, hvor stor underrapporteringen af de arbejdsbetingede lidelser er, men undersøgelser peger på, at den er betydelig.

Tabel 3: Anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1998-2003 fordelt på hoveddiagnosegruppe og registreringsår. Datakilde: Arbejdstilsynet.

Hoveddiagnose*

Registreringsår     

I alt

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

01 Infektionssygdomme

181

167

181

188

163

115

995

02 Kræftsygdomme og forstadier hertil

204

194

207

177

183

238

1.203

03 Blod- og stofskiftesygdomme

6

4

3

3

2

3

21

04 Psykiske lidelser

679

745

870

1.213

1.423

1.551

6.481

05 CNS funktions-nedsættelse**

95

77

61

88

51

35

407

06 Andre sygdomme i nervesystem

130

88

98

26

20

21

383

07 Hørenedsættelse

2.025

1.724

1.447

1.578

1.606

1.380

9.760

08 Andre sygdomme i sanseorganer

312

288

474

343

392

308

2.117

09 Kredsløbssygdomme

154

153

149

153

182

166

957

10 Luftvejssygdomme, ikke-allergiske

485

378

412

354

259

231

2.119

11 Luftvejssygdomme, allergiske

378

326

338

298

263

243

1.846

12 Sygdomme i fordøjelsesorganer

79

47

76

72

56

47

377

13 Hudsygdomme

1.561

1.371

1.366

1.545

1.418

1.268

8.529

14 Bevægeapparat-lidelser

7.800

6.765

6.851

7.340

6.309

5.511

40.576

15 Sygdomme i urin- og kønsorganer 

5

3

7

7

8

5

35

16 Sygd. v. svangerskab, fødsel, barsel

  

3

8

6

2

7

26

18 Mangelfulde definerede tilstande

113

73

99

104

96

108

593

19 Pludselig tilstødt skade (ej ulykke)

249

229

209

95

133

176

1.091

I alt

14.456

12.635

12.856

13.590

12.566

11.413

77.516

* Skift i diagnoseklassifikation i 2001 fra ICD8 til ICD10 og omkodning af ICD10-diagnoser til nye diagnosegrup-per  i 2003 kan give forskydninger i data sammenlignet med tidligere årsopgørelser.

** CNS funktionsnedsættelse omfatter forskellige former for svækkelse af centralnervesystemet (CNS).


Tabel 4 viser incidensen for de anmeldte arbejdsbetingede lidelser. Incidensen kan imidlertid være misvisende, dels fordi den ikke tager højde for lidelsens latenstid, dels fordi antallet af anmeldelser sammenholdes med antallet af beskæftigede i det år, anmeldelsen registreres, og ikke det år, hvor påvirkningen startede.

Incidensen for anmeldte arbejdsbetingede lidelser er faldet betydeligt i perioden 1998-2003. Incidenserne for arbejdsbetingede lidelser må dog ikke overfortolkes, da de er forbundet med stor usikkerhed.

Tabel 4: Incidens af anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1998-2003 fordelt på hoveddiagnose grupper  og registreringsår. Incidensen er angivet som det årlige antal anmeldte arbejdsbetingede lidelser pr. 10.000 ansatte **. Datakilde: Arbejdstilsynet og Danmarks  Statistik.

Hoveddiagnose*

Registreringsår    

 

1998

1999

2000

2001

2002

2003

01 Infektionssygdomme

1

1

1

1

1

02 Kræftsygdomme og forstadier hertil

1

1

1

1

1

1

03 Blod- og stofskiftesygdomme

04 Psykiske lidelser

3

3

3

4

5

6

05 CNS funktions-nedsættelse**

06 Andre sygdomme i nervesystem

07 Hørenedsættelse

8

6

5

6

6

5

08 Andre sygdomme i sanseorganer

1

1

2

1

1

1

09 Kredsløbssygdomme

1

1

1

1

1

1

10 Luftvejssygdomme, ikke-allergiske

2

1

2

1

1

1

11 Luftvejssygdomme, allergiske

1

1

1

1

1

1

12 Sygdomme i fordøjelsesorganer

13 Hudsygdomme

6

5

5

6

5

5

14 Bevægeapparatlidelser

29

25

25

26

23

20

15 Sygdomme i urin- og kønsorganer 

16 Sygd. v. svangerskab, fødsel, barsel

18 Mangelfulde definerede tilstande

19 Pludselig tilstødt skade (ej ulykke)

1

1

1

 

 

1

I alt

54

46

47

49

45

41

* Skift i diagnoseklassifikation i 2001 fra ICD8 til ICD10 og omkodning af ICD10-diagnoser til nye diagnosegrupper  i 2003 kan give forskydninger i data sammenlignet med tidligere årsopgørelser.

** Da incidensen er angivet som antal anmeldelser sammenholdt med antallet af beskæftigede på anmeldetids-punktet og ikke med antallet af beskæftigede på eksponeringstidspunktet, kan incidensen ikke bruges som di-rekte estimat for risikoen for at få en arbejdsbetinget lidelse. Incidenser under 1 er ikke medtaget.

*** CNS funktionsnedsættelse omfatter forskellige former for svækkelse af centralnervesystemet (CNS).


Fordelingen af anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1998-2003 på branche, alder og køn kan findes i Årsopgørelsen 2003.

I Arbejdstilsynets interaktive tabeller findes desuden fordelinger af antallet af anmeldte arbejdsbetingede lidelser 1998-2003 på job og branchearbejdsmiljøråd.