Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Spørgsmål og svar om arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Skal alle virksomheder have en AMO?

Nej, virksomheder med 1-9 ansatte skal ikke oprette en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Arbejdsgiveren skal i disse virksomheder sørge for, at samarbejdet om sikkerhed og sundhed kan finde sted. Samarbejdet sker ved løbende direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren og de ansatte. Der gælder særlige regler for skiftende eller midlertidige arbejdsteder, fx byggepladser. 

Hvordan etableres en AMO i virksomheder med 10-34 ansatte?

Arbejdsgiveren skal sørge for at etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter. Arbejdsgiveren eller en repræsentant for arbejdsgiveren er formand. Det nødvendige antal medlemmer i arbejdsmiljøorganisationen skal fastsættes i samarbejde med de ansatte og være sådan, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende og være i kontakt med de ansatte.

Hvordan etableres en AMO i virksomheder med 35 eller flere ansatte?

Arbejdsgiveren skal etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af en eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra virksomhedens arbejdsmiljøgrupper. Det nødvendige antal medlemmer og grupper i arbejdsmiljøorganisationen skal fastsættes i samarbejde med de ansatte og være sådan, at arbejdsmiljøorganisationen til enhver tid kan løse sine opgaver tilfredsstillende og være i kontakt med de ansatte.

Gælder der fortsat særlige regler for fx bygge- og anlægsområdet?

Ja, der gælder særlige regler for midlertidige eller skiftende arbejdssteder, herunder bygge- og anlægsarbejde. Pligten til at organisere samarbejdet om sikkerhed og sundhed indtræder her, når 5 eller flere ansatte arbejder for samme arbejdsgiver på udearbejdsstedet (fx på byggepladsen) og arbejdet foregår i en periode på mindst 14 dage. 

Hvor stor skal AMO være?

AMO skal være stor nok til at varetage sine opgaver tilfredsstillende til enhver tid. Arbejdsgiveren fastsætter i samarbejde med ansatte og arbejdsledere størrelsen af virksomhedens AMO. De skal i fællesskab vurdere, hvad behovene er. I den vurdering skal de tage hensyn til virksomhedens struktur og ledelsesforhold , til virksomhedens arbejdsmiljøproblemer og til de ansattes mulighed for at have kontakt med AMO.

Reglerne om udvalg og grupper angiver de grundlæggende krav til struktur og antal personer i virksomhedens AMO. Den rigtige størrelse fastsættes ud fra en vurdering af de konkrete behov. Der skal også være nok medlemmer i AMO til, at de ansatte kan komme i kontakt med deres repræsentanter, og til at de kan drøfte arbejdsmiljøforhold med medlemmerne i arbejdstiden.

Kan den samme arbejdsmiljørepræsentant indgå i flere arbejdsmiljøgrupper?

Nej, en arbejdsmiljørepræsentant kan ikke indgå i flere grupper. En arbejdsmiljøgruppe varetager sine opgaver inden for et fastlagt område i virksomheden. Gruppernes områder kan ikke overlappe hinanden, men skal tilsammen dække hele virksomheden. Samtidig skal arbejdsmiljørepræsentanten være beskæftiget i den del af virksomheden, som den pågældendes arbejdsmiljøgruppe dækker.

Kan den samme arbejdsleder indgå i flere arbejdsmiljøgrupper?

Ja, den samme arbejdsleder kan varetage arbejdet i flere grupper.

Kan en personalegruppe stå uden for AMO?

En AMO skal omfatte alle ansatte. Det vil sige, at alle ansatte skal kunne deltage i valg af arbejdsmiljørepræsentant og kunne trække på organisationens kompetence og deltagelse. Hvis der i et område på et konkret tidspunkt ikke kan vælges en arbejdsmiljørepræsentant, skal arbejdsgiveren løbende forsøge at motivere gruppen til at deltage og vælge en repræsentant. Gruppen vil i denne periode kunne trække på arbejdslederen eller evt. de øvrige medlemmer af AMO.

Valgperiode

Kan man aftale kortere valgperiode for en arbejdsmiljørepræsentant, fx ved organisationsændringer?

Valgperioden kan ikke forkortes, heller ikke ved aftale. Valgperioden er som udgangspunkt 2 år, og ophører, hvis arbejdsmiljørepræsentantens beskæftigelse ophører i virksomheden, i den pågældende del af virksomheden eller på det midlertidige arbejdssted, dvs. når vedkommende ikke længere er beskæftiget i det område, hvor han/hun er valgt.

Kan man aftale en længere valgperiode for en arbejdsmiljørepræsentant?

Valgperioden på 2 år kan forlænges op til 4 år. Det kan ske ved en aftale indgået mellem arbejdsgiveren og de ansatte om den ønskede forlængelse, og forlængelsen kan alene gælde for fremtidige valg. Dvs. at forlængelsen ikke kan gælde for tidligere valg.

Aftaler

Hvilke regler kan erstattes af aftaler?

Reglerne om organisering kan ændres ved brug af aftaler. Dvs. reglerne om, hvordan AMO skal etableres, den årlige drøftelse og organisationens størrelse. Der skal indgås både organisationsaftaler og virksomhedsaftaler, for at dette er muligt. Reglerne om pligt til at etablere en AMO, om AMO’s opgaver, arbejdsgiverens pligter, valg og udpegning af medlemmer af AMO og arbejdsmiljøuddannelse gælder generelt, dvs. uanset om der er indgået aftale.

Kan aftaler bruges til at forringe organiseringen af samarbejdet om arbejdsmiljø?

Det er en forudsætning for aftaleordningen, at den ændrede organisering, som følger af aftalerne, styrker og effektiviserer virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed.

Betyder de nye regler fra 2010 noget for de områder, der allerede havde indgået aftaler?

Ja. For det første skal disse områder overholde alle de nye regler, som ikke kan ændres ved aftale. For det andet skal den ændrede organisering, som følger af aftalerne, sikre, at virksomhedernes samarbejde om sikkerhed og sundhed bliver styrket og effektiviseret set i forhold til de nye reglers krav. For det tredje skal arbejdsgiveren efter de nye regler kunne dokumentere over for Arbejdstilsynet, at virksomheden er omfattet af en aftale.

Gælder kravet om en årlig arbejdsmiljødrøftelse for de områder, der er omfattet af aftaler?


Reglen om gennemførelse af en årlig arbejdsmiljødrøftelse er en af de organisationsregler, der kan ændres ved aftale. Det er en forudsætning for aftaleordningen, at den ændrede organisering, der aftales, styrker og effektiviserer samarbejdet om arbejdsmiljø på virksomheden. Hvis aftaleparterne vælger, at reglen om årlig drøftelsen  ikke finder anvendelse, så skal aftalen derfor fastsætte et samarbejde, som er bedre end det, der ligger i den årlige drøftelse m.h.t. forebyggelse og tilrettelæggelse af samarbejdet.

Kan aftaleordningen bruges for virksomheder, hvor ikke alle ansatte er medlem af en lønmodtagerorganisation?

Aftaleordningen forudsætter, at den enkelte virksomhed er omfattet af en organisationsaftale og af en virksomhedsaftale. Det er imidlertid ikke en betingelse for indgåelse af en organisationsaftale eller en virksomhedsaftale, at alle ansatte er medlem af en lønmodtagerorganisation. Organisationsaftaler indgås mellem en eller flere lønmodtagerorganisationer og den eller de modstående arbejdsgiverorganisationer. Det vil typisk være de organisationer, der er berettigede til at forhandle overenskomst. Organisationsaftalen kan dog også indgås af en virksomhed, der ikke er medlem af en organisation. På lønmodtagersiden er det derimod et krav, at det er en lønmodtagerorganisation, der er part i organisationsaftale. Det er ikke en betingelse, at alle ansatte er medlem.

Virksomheder, som ikke har mulighed for at bruge aftalereglerne, fordi de ansatte ikke er organiserede, kan søge dispensation hos Arbejdstilsynet.
 
Kan aftaleordningen bruges af uorganiserede virksomheder?

Virksomheder, som ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, kan bruge aftaleordningen alligevel. Virksomheden skal i denne situation selv indgå en organisationsaftale. 

Omfatter aftaler om arbejdsmiljøuddannelsen både den obligatoriske og den supplerende arbejdsmiljøuddannelse?

Nej, det er kun muligt at indgå aftale mellem arbejdsgiveren og de ansatte om at sammenlægge og gennemføre den supplerende arbejdsmiljøuddannelse samlet i stedet for inden for hvert funktionsår.