Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Love og EU-forordninger

1072 - Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø - 7. september 2010 - med senere ændringer  

356 - Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø og om ophævelse af lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder - 9. april 2013

442 - Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat - med senere ændringer (gælder for certifikater opnået inden den 1. november 2013) 

896 - Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet - 24. august 2004

286 - Lov om brug af helbredsoplysninger mv. på arbejdsmarkedet - 24. april 1996 

512 - Lov om røgfri miljøer - 6. juni 2007 

342 - Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. - 3. april 2014 - med senere ændringer
  

1262 - Lov om produktsikkerhed - 16. december 2009  

155 - Lov om indretning m.v. af visse produkter - 20. februar 2013 

Offshore

831 - Bekendtgørelse af Offshoresikkerhedsloven - 1. juli 2015

Relevante EU-forordninger på arbejdsmiljøområdet

1907/2006 - Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (også kaldet REACH) 

1272/2008 - Klassificering, mærkning og emballering (også kaldet CLP). Den konsoliderede tekst samt tilpasninger siden 2008 kan findes på ECHAs hjemmeside

1338/2008 - Fællesskabsstatistikker over folkesundhed og arbejdsmiljø 

764/2008 - Procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat 

765/2008 - Kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93