Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Bilag 1 - Opkrævning og beregning af bidrag

Opkrævning og beregning af bidrag

a) Bidraget på 45 mio. kr., jf. lov om arbejdsmiljø § 68, stk. 2, opkræves hos hver af de bidragspligtige, jf. lov om arbejdsmiljø § 68, stk.1, i forhold til deres andele af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i bidragsåret efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

b) Godtgørelser og erstatninger efter pkt. a består af godtgørelser for varigt mén og éngangserstatninger samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i kalenderåret.

c) Ved Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af hensættelser til fremtidige løbende ydelser anvendes fastrentemetoden, jf. §§ 7-9 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1310 af 16. december 2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med senere ændringer.

d) Arbejdsskadestyrelsen opgør hvert bidragsår inden udgangen af april måned den forholdsmæssige andel for hver af de bidragspligtige efter lov om arbejdsmiljø § 68, stk. 1, af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade i det kalenderår, der ligger forud for bidragsåret.

e) Arbejdsskadestyrelsens opgørelse efter pkt. d danner grundlag for Arbejdstilsynets beregning og opkrævning af a conto bidrag for bidragsåret og endelige bidrag for det foregående bidragsår, for hver af de bidragspligtige.

f) I bidragsåret beregner og opkræver Arbejdstilsynet for hver af de bidragspligtige et foreløbigt a conto bidrag, som forfalder til betaling den 30. juni i bidragsåret og skal indbetales til Arbejdstilsynet senest den 31. juli i bidragsåret.

g) I det kalenderår, der følger efter bidragsåret, beregner og opkræver Arbejdstilsynet for hver af de bidragspligtige det endelige bidrag. Restbidrag forfalder til betaling den 30. juni og skal indbetales til Arbejdstilsynet senest den 31. juli sammen med a conto bidrag efter pkt. f. Tilsvarende skal Arbejdstilsynet tilbagebetale overskydende bidrag til de bidragspligtige senest den 31. juli. Tilbagebetaling kan ske gennem modregning i det a conto beløb, som Arbejdstilsynet opkræver efter pkt. f.

h) Det samlede to-procent-bidrag efter lov om arbejdsmiljø § 68, stk. 3, beregnes som to procent af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab i arbejdsulykkessager, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i kalenderåret to år før bidragsåret efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

i) Godtgørelser og erstatninger består af godtgørelser for varigt mén og éngangserstatninger samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger i arbejdsulykkessager, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i kalenderåret.

j) Ved Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af hensættelser til fremtidige løbende ydelser anvendes fastrentemetoden, jf. §§ 7-9 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1310 af 16. december 2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med senere ændringer.

k) Arbejdsskadestyrelsen beregner hvert år det samlede to-procent-bidrag efter pkt. h.

l) Arbejdsskadestyrelsen opgør hvert bidragsår inden udgangen af april måned den forholdsmæssige andel for hver af de bidragspligtige efter lov om arbejdsmiljø § 68, stk. 1, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, af de samlede godtgørelser for mén og erstatninger for erhvervsevnetab, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i arbejdsulykkessager efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade i det kalenderår, der ligger forud for bidragsåret.

m) Godtgørelser og erstatninger består af godtgørelser for varigt mén og éngangserstatninger samt hensættelser til dækning af fremtidige løbende erstatninger i arbejdsulykkessager, som Arbejdsskadestyrelsen har tilkendt i kalenderåret.

n) Ved Arbejdsskadestyrelsens opgørelse af hensættelser til fremtidige løbende ydelser anvendes fastrentemetoden, jf. §§ 7-9 i Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1310 af 16. december 2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser med senere ændringer.

o) Arbejdsskadestyrelsens opgørelse danner grundlag for Arbejdstilsynets beregning og opkrævning af to-procent-bidraget efter pkt. h fordelt på de bidragspligtige, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Dels et a conto bidrag for bidragsåret, dels det endelige bidrag for det foregående bidragsår.

p) I bidragsåret beregner og opkræver Arbejdstilsynet for hver af de bidragspligtige, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, et foreløbigt a conto bidrag, som forfalder til betaling den 30. juni i bidragsåret og skal indbetales til Arbejdstilsynet senest den 31. juli i bidragsåret.

q) I det kalenderår, der følger efter bidragsåret, beregner og opkræver Arbejdstilsynet for hver af de bidragspligtige, bortset fra Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, det endelige bidrag. Restbidrag forfalder til betaling den 30. juni og skal indbetales til Arbejdstilsynet senest den 31. juli sammen med a conto bidraget. Tilsvarende skal Arbejdstilsynet tilbagebetale overskydende bidrag til de bidragspligtige senest den 31. juli. Tilbagebetaling kan ske gennem modregning i det a conto beløb, som Arbejdstilsynet opkræver efter pkt. f.