Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 9 - 24. oktober 2013

Fare for nedstyrtning er største problem på byggepladser   

TILSYN: Fare for nedstyrtning var problemet i 40 pct. af de strakspåbud og forbud, som Arbejdstilsynet afgav på en landsdækkende aktion på byggepladser tidligere i oktober - og samme billede har tegnet sig på tidligere aktioner. Det klare budskab til bygherrerne er, at de i stort omfang kan forebygge faren for nedstyrtning ved at have fokus på sikkerhed i planlægningen af arbejdet.  

Aktion afslører mange regelbrud hos udenlandske firmaer

SOCIAL DUMPING: Brud på arbejdsmiljølovgivningen, snyd med skat og moms samt virksomheder, som ikke er anmeldt korrekt. Det er nogen af de ting, som blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet gennemførte årets sjette landsdækkende aktion mod social dumping. 

Enklere regler om arbejdsmiljøcertifikat

REGLER: Lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder mv. er blevet indarbejdet i arbejds-miljøloven. Lovændringen betyder, at der er udarbejdet fire nye bekendtgørelser og en ændringsbekendtgørelse, der alle træder i kraft den 1. november. De nye bekendtgørelser indeholder kun mindre ændringer, idet det er den altovervejende hovedregel, at de hidtil gældende regler på området videreføres.  

Hjælp til at forebygge ulykker og voldsepisoder

FOREBYGGELSE: To nye forebyggelsespakker skal forebygge ulykker i bygge- og anlægsbranchen og reducere antallet af voldsepisoder på døgninstitutioner og i hjemmeplejen.

Tilsyn med unges sommerjob

TILSYN: Arbejdstilsynet gennemførte 140 tilsyn med unges sommerjob og afgav i alt 31 reaktioner – heraf 26 strakspåbud – under årets sommerjobindsats, hvor arbejdsforholdene for unge under 18 år blev kontrolleret. Den generelle vurdering er, at de unges arbejdsmiljø har det fint. Men de steder, hvor de fleste unge arbejder – bl.a. i butiks- og restaurations-brancherne – støder man stadigvæk på problemer.

Årsopgørelse over anmeldte arbejdsulykker 2007-12 er offentliggjort

STATISTIK: Arbejdstilsynet har offentliggjort årsopgørelsen over anmeldte arbejdsulykker 2007-12. Opgørelsen giver en status for antallet af anmeldte arbejdsulykker i 2012 sammenlignet med de fem foregående år. Der er i 2012 anmeldt 41.750 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet.

Krav til elevatorers sikkerhed

REGLER: Der stilles en række krav til elevatorer, som skal gøre dem sikre både for de daglige brugere og for servicefolk. Ejeren af elevatoren har ansvaret for sikkerheden og skal fx forebygge fare for elektrisk stød, nedstyrtning og klemning.  

Forskerbidrag til Arbejdsmiljøforskningsfondens strategi for 2014-15

STRATEGI: Arbejdsmiljøforskningsfonden skal udarbejde en strategi for forskning og udvikling i arbejdsmiljø for perioden 2014-15. Strategien skal bidrage til øget koordinering af forsknings- og udviklingsaktiviteter, øget samarbejde mellem forskningsinstitutioner og en styrkelse af formidling og brug af forskningsresultater. Input fra arbejdsmiljøforsknings-miljøet kan sendes til Fonden frem til den 10. oktober.  

Hotline til virksomheder om psykiske lidelser og fleksjob

RÅDGIVNING: Virksomheder kan nu få gratis rådgivning om ansættelse og fastholdelse af medarbejdere med en psykisk lidelse i fleksjob. Rådgivningen udføres af Psykiatrifonden og kan bestå af telefonisk rådgivning, personlig rådgivning eller længere rådgivnings-forløb. Rådgivningen kan kontaktes på telefon 30 34 93 48.

Obligatorisk Digital Post

E-MAIL: Fra 1. november vil al post fra det offentlige lande i virksomhedens digitale postkasse. Det gælder også bl.a. påbud, høringer og startpakker fra Arbejdstilsynet. Den digitale postkasse har samme status som en fysisk postkasse. Det betyder, at det er virksomhedens ansvar at læse ny post.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Udfordringer i arbejdsmiljøforskningen

RECEPTION: Det Nationale Forskningecenter for Arbejdsmiljø afholder tiltrædelsesreception for forskningsdirektør Nils Fallentin den 30. oktober i København. Nils Fallentin holder oplæg om udfordringer i arbejdsmiljøforskningen kl. 14.15.

Kemikalieinformation – nu og i fremtiden

KEMIENS DAG: Kemiens Dag 2013 sætter fokus på information om kemikalier og de nye initiativer, der er på vej – eller som burde være på vej. Temaerne er: Myndighedernes opgaver og planer for kommende initiativer, kemikalieproducenterne og kemikalie-importørerne – de første led i kæden, de klassiske virksomheders udfordringer med at modtage, anvende og videregive information samt forbrugernes behov for og forventninger til god kemikalieinformation. Kemiens Dag afholdes den 21. november i København.

Konflikthåndtering

TEMAMØDER: Coach og konfliktmægler Marianne Lassen deler ud af sin viden og erfaring med at håndtere konflikter konstruktivt. Det sker på to eftermiddagsmøder, som BAR Kontor afholder den 30. oktober i Middelfart og den 27. november i Aalborg.

Få den nyeste viden om asbest og kulstofnanorør

FORMIDLINGSMØDER: Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø afholder formidlingsmøder om asbest og kulstofnanorør den 21. november i Aarhus og den 26. november i København. Møderne sætter bl.a. fokus på sammenhængen mellem lave koncentrationer af asbest og lungekræft, nanomaterialer og mulige effekter på helbredet samt på, hvordan man kan forebygge udsættelse for nanomaterialer.

ArbejdsmiljøPrisen 2013

KONFERENCE: ArbejdsmiljøPrisen uddeles i år den 26. november i København til virksom-heder og institutioner, der er gået nye veje i deres arbejdsmiljøarbejde. Konferencen byder - udover prisuddeling - også på erfaringsudveksling med de nominerede virksomheder og institutioner. Det er gratis at deltage i konferencen.  

Styrk samarbejdet, løft opgaven - og gør arbejdsmiljøet bedre

KONFERENCE: BAR SoSu sætter i samarbejde med TeamArbejdsliv fokus på, hvordan det tværfaglige samarbejde kan styrkes. Det sker den 11. december på Fyn. Baggrunden er et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvilken betydning relationel koordinering har for hverdagsrehabilitering. Projektet bygger på erfaringer fra ældreplejen. Der er tilmeldingsfrist den 25. oktober.

NYE BRANCHECEJLEDNINGER

Eksem og hudallergi

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra Industriens BAR handler om risici og forebyggelse af arbejdsbetinget eksem og hudallergi. Vejledningen sætter fokus på årsager til allergi og eksem, på risikoen for allergi i særligt udsatte brancher samt på forebyggelse og sikkerhedsforanstaltninger.

Arbejde på elektriske anlæg

VEJLEDNING: BAR Bygge & Anlæg har opdateret L-AUS-lommebogen, der vejleder om, hvordan arbejdsopgaver på elektriske anlæg kan udføres sikkert og efter kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. De væsentligste ændringer i forhold til den tidligere udgave er opdateringer af forskellige standarder for værktøj og beskyttelsesudrustning.    

Oplægning af undertag - banevarer

FAKTAARK: BAR Bygge & Anlæg har udarbejdet et faktaark om, hvordan man kan minimere risici ved montage af undertag. Faktaarket handler især om tage med en taghældning på 15-60 grader og tage over 15 graders hældning med taglægter, der har et fri-mellemrum på maks. 400 mm. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Nyt værktøj sætter kroner og ører på arbejdsmiljøet 

VÆRKTØJ: Et nyt værktøj – en arbejdsmiljøberegner – gør det nu muligt at finde ud af, hvad et dårligt arbejdsmiljø koster på den enkelte arbejdsplads. Ved at taste oplysninger om antal medarbejdere, gennemsnitsløn, sygefravær og eventuelle særlige forhold som vold, mobning og alenearbejde ind i beregneren, kan man få et realistisk skøn over, hvad udgifterne til et dårligt arbejdsmiljø er. Det er FOA og COWI, der står bag beregneren.  

Personlige værnemidler

VÆRKTØJ: "Personlige værnemidler 2013" er et fikst værktøj, der gør det nemt for ejendomsfunktionærer, fængsels- og vagtpersonale, rengøringspersonale, vaskeripersonale, køkkenpersonale samt frisører at få overblik over, hvilke personlige værnemidler, man skal bruge hvornår. Værktøjet et udarbejdet af BAR Service- og Tjenesteydelser. 

AMO i praksis - en vej til et godt arbejdsmiljø

FOLDER: Grafisk BAR har udarbejdet en folder om arbejdsmiljøarbejdet i arbejdsmiljø-organisationen (AMO). Folderen indeholder endvidere interviews med ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra seks grafiske virksomheder, der fortæller om, hvordan de har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse, udarbejdet kompetenceplaner og gennemført supplerende uddannelse.

Dit hjem - mit arbejde

FOLDERE: BAR Service- og Tjenesteydelser har udarbejdet to små foldere om rengøring og anden service i private hjem, som den ansatte kan udlevere til brugeren. Folderen med undertitlen Rengøring og anden service i private hjem handler om de aftaler, der skal indgås mellem brugeren og den ansatte, mens folderen med undertitlen Praktisk hjælp i dit hjem. Lidt om det, vi har talt om er en lille aftalebog.

Er arbejdsulykken anmeldt?

FOLDER: "Er ulykken anmeldt?" beskriver trin for trin, hvad man som arbejdsgiver og arbejdstager skal foretage sig, hvis der er sket en arbejdsulykke. Folderen er udgivet af Grafisk BAR.

Tegneseriefigur sætter fokus på sikkerhed i skolen

TEGNEFILM: Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har udarbejdet undervisningsmaterialer på dansk med tegneseriefiguren Napo. Formålet er at integrere arbejdsmiljø i undervisningen på en sjov og kreativ måde. Målgruppen er børn mellem syv og 11 år.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.