Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 7 - 29. august 2013

Kampen mod social dumping skal styrkes

FINANSLOVSUDSPIL: Indsatsen mod social dumping skal videreføres og styrkes. Derfor foreslår regeringen, at der på finansloven afsættes 75 mio. kr. årligt fra 2014 til 2017 for at sikre ordentlige arbejdsforhold for de ansatte og fair konkurrence for virksomhederne. De i alt 300 mio. kr. går bl.a. til en styrket myndighedsindsats og til at øge brugen af arbejdsklausuler. Læs mere om regeringens finanslovsudspil for 2014. 

Dobbelte besøg på byggepladser virker 

TILSYN: Arbejdstilsynet blev på en landsdækkende aktion i denne uge bekræftet i, at dobbelte besøg på byggepladser har effekt. Vi kunne således konstatere, at de alvorlige sikkerhedsproblemer, som vi konstaterede på en tilsvarende aktion for 14 dage siden, var blevet løst. Kun to forhold var ikke løst, og de vurderes nu af vores jurister i forhold til retslige skridt. 

Tilsyn skal forhindre psykisk nedslidning og voldsulykker

TILSYN: Arbejdstilsynet har siden april gennemført en række nye tilsyn, som udelukkende har fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynene gennemføres i 2013 inden for fængsler, plejehjem og hjemmehjælp, hvor medarbejderne vurderes at være udsat for risiko for vold og trusler samt høje følelsesmæssige krav i arbejdet. 

Ligestilling af fysisk og psykisk arbejdsmiljø i forhold til afgørelsesmetode

PÅBUD: Virksomhederne har siden den 1. juli fået påbud, når Arbejdstilsynet konstaterer overtrædelser af reglerne om psykisk arbejdsmiljø. Der er således ikke længere nogen særskilt procedure for håndtering af sager om psykisk arbejdsmiljø. Samtidig trådte der nye regler i kraft om rådgivningspåbud i forhold til psykisk arbejdsmiljø. Efter den 1. juli er det kun påbud om mobning, herunder seksuel chikane, der er omfattet af rådgivning.  

Borgere og virksomheder skal tjekke registrering af udenlandsk rengøring

SOCIAL DUMPING: Borgere og virksomheder, der bestiller udenlandsk rengøring, har et medansvar for at sikre, at rengøringsfirmaet er anmeldt til RUT-registeret. Det indebærer, at borgere og virksomheder skal orientere Arbejdstilsynet, hvis det udenlandske rengøringsfirma ikke kan dokumentere, at det er anmeldt i RUT-registeret. Hvis Arbejds-tilsynet ikke bliver orienteret, kan den private borger eller virksomheden få en bøde på 10.000 kr. Målet er at bekæmpe social dumping i rengøringsbranchen, og at få flere udenlandske virksomheder til at anmelde sig i RUT.

Nye At-vejledninger om rådgivningspåbud

VEJLEDNINGER: Arbejdstilsynet har udarbejdet fem nye At-vejledninger om, hvornår en virksomhed får rådgivningspåbud. Der er også udarbejdet ny information om, hvordan virksomhederne efterkommer rådgivningspåbud efter den nye og enklere ordning. De nye At-vejledninger er udarbejdet efter et nyt koncept, der har til formål at præsentere arbejdsmiljøreglerne på en mere logisk og mere brugervenlig måde. 

Genvej til At-vejledninger 

VEJLEDNINGER: Ny struktur på hjemmesiden skal gøre det nemmere at finde den At-vejledning, man har brug for. De to væsentligste elementer i den nye struktur er, at At-vejledningerne nu er opdelt efter målgrupper og efter arbejdsmiljøemner.

Ny mulighed for tilskud til rådgivning

TILSKUD: Virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher har siden den 1. august kunnet søge om at få refunderet udgifter til autoriseret arbejdsmiljørådgivning. Rådgivningen skal dreje sig om bedre psykisk arbejdsmiljø, om færre arbejdsulykker eller færre fysisk overbelastede medarbejdere, hvis udgifterne skal kunne refunderes.  

Arbejdsmiljøforskningsfonden har ny ansøgningsrunde

TILSKUD: Arbejdsmiljøforskningsfonden indkalder til en ny ansøgningsrunde indenfor temaerne psykisk arbejdsmiljø, arbejdsulykker, muskel- og skeletbesvær, virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt to arbejdsmedicinske udredninger. Der er afsat ca. 28 mio. kr. til temaerne. Der er ansøgningsfrist den 2. september 2013 kl. 12.

11 nye forsknings- og udviklingsprojekter har fået midler fra Arbejdsmiljøforskningsfonden

TILSKUD: Arbejdsmiljøforskningsfonden har ved udgangen af juni uddelt 27,7 mio. kr. til i alt 11 forsknings- og udviklingsprojekter. Temaerne for ansøgningsrunden var arbejdsulykker, psykisk arbejdsmiljø, muskel- og skeletbesvær og virkemidler i arbejdsmiljøarbejdet samt en arbejdsmedicinsk udredning om årsager til arbejdsbetinget hudkræft.

Støtte til samarbejde og information om udstationering af arbejdstagere

TILSKUD: Virksomheder, myndigheder m.fl. kan nu søge om støtte til projekter, der styrker det administrative samarbejde og forbedring af adgangen til information om udstationering af arbejdstagere.

Virksomhedernes arbejdsmiljøindsats 2012

MÅLING: De første resultater fra undersøgelsen ”Virksomhedernes Arbejdsmiljøindsats 2012”, der skal følge arbejdsmiljøindsatsen frem mod 2020, er nu klar. Resultaterne fra undersøgelsen, der er gennemført af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, præsenteres i 16 faktaark, der bl.a. fokuserer på arbejdspladsvurdering, psykisk arbejdsmiljø og fysisk overbelastning.

Forskningsrapport om forebyggelse af ulykker

FORSKNING: Strukturelle sikkerhedstiltag - som fx at erstatte farlig teknologi med mindre farlig teknologi - og integrerede sikkerhedstiltag - det vil sige kombinationer af forskellige tiltag, som er rettet mod individet eller de omgivelser, individet arbejder under - har den største effekt på forebyggelsen af arbejdsulykker. Sikkerhedstiltag, der alene retter sig mod bearbejdning af holdninger og adfærd, har en ringe eller usikker effekt. Det viser en ny forskningsrapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ny praksis i sager om KOL og kronisk bronkitis

ANERKENDELSE: Arbejdsskadestyrelsen ændrer praksis i sager om lungesygdommene KOL og kronisk bronkitis, når der også har været et massivt tobaksforbrug. Det betyder, at lungesygdomme som KOL og kronosik bronkitis fremover kan anerkendes som erhvervssygdomme, selv om de ikke alene skyldes en arbejdsskade, men er en kombination af følger efter en erhvervsmæssig udsættelse og et massivt tobaksforbrug. 

Pris for sikker trafik

PRIS: Virksomheder, der sætter fokus på medarbejdernes trafiksikkerhed, kan nu vinde en pris. Prisen uddeles af Rådet for sikker Trafik og Forsikring & Pension den 10. oktober. Der er ansøgningsfrist den 20. september.

Inklusion af personer med nedsat arbejdsevne

PJECE: Flere arbejdspladser forventes i de kommende år at skulle arbejde med at inkludere personer med nedsat arbejdsevne. Det kræver, at arbejdspladserne er klædt på til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø i forbindelse med inklusion. Et udvalg bestående af arbejdsmarkedets parter, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejds-miljø har derfor udarbejdet en pjece med anbefalinger, der kan hjælpe arbejdspladser i deres arbejde med at inddrage det psykiske arbejdsmiljø i arbejdet med inklusion.

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

ArbejdsmiljøPrisen 2013

KONFERENCE: ArbejdsmiljøPrisen uddeles i år den 26. november i København. Der er sidste frist for at indstille arbejdspladser til ArbejdsmiljøPrisen den 25. september.

Møder om seniorpakker, forebyggelsespakker og inspirationskatalog

INFORMATIONSMØDER: Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse afholder informations-møder om sine tilbud til virksomheder i form af seniorpakker, forebyggelsespakker og inspirationskatalog. Møderne, der finder sted den 2. oktober i Fredericia og den 8. oktober i København, giver et konkret indblik i, hvad pakkerne indeholder af tilbud. Der bliver også lejlighed til at høre om de forskellige ideer til at forbedre arbejdsmiljøet i fondens nye inspirationskatalog.

Forebyg mobning og håndter konflikter

EFTERMIDDAGSMØDER: BAR Kontor afholder møde om forebyggelse af mobning den 23. september i København samt tre eftermiddagsmøder om håndtering af konflikter den 30. oktober i Middelfart, den 6. november i København og den 27. november i Aalborg.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Undgå ulykker 

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR SoSu sætter fokus på forebyggelse af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren. Branchevejledningen henvender sig til bl.a. ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og interne arbejdsmiljøkonsulenter og gennemgår bl.a. principperne for forebyggelse af arbejdsulykker, organiseringen af indsatsen på arbejdspladsen og særlige risici på forskellige typer arbejdspladser.

Farligt gods guide 2013

GUIDE: BAR transport og engros har opdateret "Farligt Gods Guide" med de nyeste regler samt ADR 2013, der er den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej. Guiden er udarbejdet for at give chaufførerne et nemt og overskueligt værktøj til at sikre, at transporten af farligt gods sker efter reglerne. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

App fra BAR Bygge & Anlæg

APP: BAR Bygge & Anlæg har fået udviklet en app til iPad og iPhone. App'en indeholder alle materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg, så man altid har dem lige ved hånden.

Planter er gode for indeklimaet

TEMASIDE: Bladrige planter renser luften for flygtige kemiske stoffer, omsætter CO2 til ilt og kan forbedre akustikken på kontoret, på skolen eller i institutionen. Indeklimaportalen sætter fokus på planter og indeklima. 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.