Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 4 - 30. april 2013

Udenlandske virksomheder søger under myndighedernes radar 

SOCIAL DUMPING: Mange udenlandske virksomheder forsøger fortsat at slippe for at betale moms og for at få besøg af Arbejdstilsynet. Det blev afsløret, da Arbejdstilsynet, SKAT og politiet den 23. april gennemførte årets tredje landsdækkende aktion mod social dumping. Aktion viste blandt andet, at mange udenlandske virksomheder søger under myndighedernes radar ved at undlade at momsregistrere sig og ved ikke at anmelde sig i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet

REDEGØRELSE: Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet en fælles redegørelse om brandfolk og den mulige kræftrisiko ved arbejdet. Redegørelsen viser, at Arbejdstilsynet har vejledt og informeret i tilstrækkeligt omfang i takt med nye undersøgelser om mulig kræftrisiko på området. Redegørelsen viser desuden, at Arbejdsskadestyrelsen har baseret sin sagsbehandling af arbejdsskadesager på den senest tilgængelige anerkendte forskning på området, som der er international konsensus omkring.

Ændring af arbejdsmiljøloven sidestiller psykisk og fysisk arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØLOVEN: Folketinget har vedtaget en ændring af arbejdsmiljøloven, der tydeliggør, at det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø er ligestillet. Lovændringen indebærer desuden, at reglerne om arbejdsmiljøcertifikat fremover fremgår af arbejdsmiljøloven. Endelig er der sket enkelte yderligere justeringer, der bl.a. vedrører klage- og strafbestemmelserne. Ændringerne trådte i kraft den 15. april.

Anbefalinger skal hjælpe virksomheder til et bedre psykisk arbejdsmiljø

PJECE: Arbejdspladser, der står midt i eller over for forandringer, kan fremover hente inspiration i 22 anbefalinger til, hvordan man kan håndtere det psykiske arbejdsmiljø før, under og efter forandringerne. Anbefalingerne er blevet til i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet og er samlet i en pjece, som lanceres den 2. maj.

Antallet af anmeldte erhvervssygdomme stiger

STATISTIK: Antallet af anmeldte erhvervssygdomme steg fra 18.178 i 2011 til 20.306 i 2012. Det er en stigning på 12 pct. Antalsmæssigt er stigningen størst inden for psykiske sygdomme, skuldersygdomme og høresygdomme. Ser man på den procentvise stigning, er den størst inden for hoftesygdomme, skuldersygdomme og hånd- og underarmssygdomme. Det viser Erhvervssygdomsudvalgets årlige redegørelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

Mange løfter tungt uden hjælpemidler

UNDERSØGELSE: To ud af fem danskere på arbejdsmarkedet fortæller, at de sjældent eller aldrig bruger hjælpemidler, når de løfter eller forflytter på jobbet, selv når de vurderer, at det er nødvendigt. Det viser tal fra spørgeskemaundersøgelsen ”Arbejdsmiljø og Helbred 2012”, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført. 

Ny databank med arbejdsmiljødata

DATABANK: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har offentliggjort en ny databank med arbejdsmiljødata fra undersøgelsen "Arbejdsmiljø og helbred i Danmark 2012". Her svarede godt 16.000 beskæftigede på spørgsmål om deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og helbred. Interesserede kan nu foretage deres egne analyser af de mange data, uden at have erfaring med/kendskab til avancerede statistiske programmer.

Skærpet kamp mod social dumping i Norden

STUDIE: Når udenlandsk arbejdskraft kommer til, bidrager det positivt til den økonomiske vækst. Men det betyder også, at presset på løn og arbejdsvilkår øges. Det viser et nyt pilotstudie, der sætter fokus på, hvordan de nordiske lande arbejder med at forhindre social dumping.

Mange små arbejdspladser i Danmark

STATISTIK: 69 pct. af alle arbejdspladser i Danmark har færre end fem ansatte, men de beskæftiger kun 12 pct. af arbejdsstyrken. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik, der også viser, at landbrug, skovbrug og fiskeri er den branche, der har den største andel af små arbejdssteder, nemlig 90 pct.

Mindre virksomheder kan øge sikkerheden ved at bruge konkrete redskaber

FORSKNING: Sikkerhedscoaching af lederne i virksomheden og dialogmøder med medarbejderne gav et signifikant højere sikkerhedsniveau i virksomheden. Det viser resultater af en intervention i seks mindre metalindustrivirksomheder. Resultaterne tyder på, at der er et stort potentiale for at øge sikkerheden i mindre virksomheder med sådanne redskaber. Konceptet kan også bruges i andre typer af mindre virksomheder. 

KONFERENCER OG ANDRE ARRANGEMENTER

Er udsættelse for nanomaterialer i arbejdsmiljøet et problem?

TEMAMØDE: Bliver medarbejdere på danske virksomheder udsat for skadelige nanomaterialer i arbejdsmiljøet? Og findes der en strategi og det rette udstyr til at måle og vurdere det? Det kan man høre mere om på et temamøde den 3. maj på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Temamødet er arrangeret af Dansk Center for Nanosikkerhed.

Lær at forebygge mobning

EFTERMIDDAGSMØDE: BAR Kontor afholder eftermiddagsmøde om forebyggelse af mobning den 6. maj  på Århus Købmandsskole, hvor erhvervspsykolog Eva Gemzøe Mikkelsen sætter fokus på forebyggelse og præsenterer deltagerne for konkrete tiltag, som kan praktiseres på arbejdspladsen. Målgruppen for arrangementet er leder- og medarbejderrepræsentanter i arbejdsmiljøorganisationen fra private kontorarbejdspladser, men andre interesserede er også velkomne.

Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg

MØDER OG WORKSHOPS: BAR Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, Danske ARK, FRI og Konstruktørforeningen inviterer til informationsmøder og workshops om de nye arbejdsmiljøregler for bygge- og anlægsprojekter den 15. maj i Kolding og den 10. juni i Randers. 

Forelæsning om fysisk arbejdsmiljø og muskel- og skeletbesvær

TILTRÆDELSESFORELÆSNING: Det fysiske arbejdsmiljø er på flere måder blevet bedre. Alligevel oplever mange deres arbejde som fysisk krævende. Der er derfor behov for øget viden, så vi kan anvise mere effektive løsninger til at forebygge og håndtere muskel- og skeletbesvær og dets konsekvenser. Det er emnet for professor Andreas Holtermanns tiltrædelsesforelæsning på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø den 24. maj.

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Asbestforurenede brand- og skadesteder 

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR transport og engros sætter fokus på, hvordan man sikkerheds- og sundhedsmæssigt kan håndtere indsatser på brand- og skadesteder, hvor der forekommer asbest.

Jeg kører taxi

VEJLEDNING: Branchevejledning fra BAR transport og engros omfatter de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i branchen: Ergonomi, vognens indretning og funktionalitet, tilrettelæggelse af arbejdet, vanskelige situationer med kunder, vold og trusler, trafiksikkerhed og sundhedsfremme.

Fra sygefravær til arbejdsevne

VEJLEDNING: Ny vejledning fra Sund By Netværkets temagruppe stiller skarpt på sundhed på arbejdspladsen. Vejledningen handler om, hvordan offentlige og private arbejdspladser kan supplere fokus på sygefravær med et fokus på de ansattes arbejdsevne. Med sundhedsfremme som den overordnede tilgang forklarer vejledningen, hvordan arbejdspladsen bedst kan forebygge sygdom, fastholde de ansatte på arbejdspladsen og få sygemeldte ansatte tilbage i arbejde på en bæredygtig måde. Se også de andre vejledninger fra Sund By Netværkets temagruppe. 

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Godnat og lev godt 

KAMPAGNE: Grafisk BAR har søsat en kampagne, der sætter fokus på natarbejde og skiftehold. Kampagnens omdregningspunkt er en plakat, der via QR-koder giver adgang til information om 12 emner, der beskrives ved hjælp af tekster, interviews og filmklip. Blandt emnerne er det gode indeklima, spis så du kan klare natten, brug din krop, tjek dit helbred samt godnat og sov godt. 

Trafiksikkerhedspolitik i virksomheden

VÆRKTØJ: "Hvilken finger får du i trafikken?" er titlen på et nyt værktøj fra BAR transport og engros, der henvender sig til virksomheder, som har medarbejdere, der færdes på cykel, med personbil, bus eller lastbil. Værktøjskassen indeholder gode råd om etablering af trafiksikkerhedsarbejdet i virksomheden, tjeklister, registrering af nærved-ulykker samt scorekort til at skabe opmærksomhed om og holdninger til trafiksikkerhed.

Sådan giver du kollegial førstehjælp

PLAKAT: Miniplakat fra BAR Social & Sundhed giver gode råd om, hvordan man som kollega og leder kan forholde sig til psykisk førstehjælp på arbejdspladsen.

Den gode samtale i vanskelige situationer

VÆRKTØJ: Det kan være en udfordring at gennemføre samtaler i vanskelige situationer. BAR Service- og Tjenesteydelser har derfor udgivet en værktøjskasse til ledere med personaleansvar, der skal høre det nemmere for lederen at gennemføre tillidsfulde og løsningsorienterede samtaler om vanskelige emner.

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.