Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Nyhedsbrev

E-nyt nr. 11 - 19. december 2013

Indsatsen mod social dumping fortsætter   

FINANSLOV: Finanslovsaftalen mellem regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti betyder bl.a., at der afsættes i alt 296 mio. kr. i 2014-17 til at fortsætte indsatsen mod social dumping. Hvert år skal der således bruges 74 mio. kr. til en styrket myndigheds-indsats mod social dumping, et udbygget samarbejde med myndigheder i andre lande samt til kontrol med ulovlig udenlandsk godstransport.

Forebyg glatføreulykker

FOREBYGGELSE: Når kulden sætter ind, sker der mange arbejdsulykker på grund af is og sne på veje og fortove. I vintre med meget sne og frost sker der op til 3.000 arbejds-ulykker med glat føre. De fleste ulykker sker for hjemmehjælpere, postbude, chauffører og ansatte på byggepladser samt ved arbejdsmæssig kørsel, men ulykkerne sker på alle udendørs arealer. Det er Arbejdstilsynets erfaring, at man kan nedbringe antallet af ulykker med simple tiltag - inden det bliver glat. 

Belastninger ved arbejdet med traller skal nedbringes

FOREBYGGELSE: Dansk Byggeri og 3F har indgået en samarbejdsaftale om at nedbringe de fysiske belastninger ved opmuringsarbejde. Aftalen bekræfter, at gamle tunge trætraller er udfaset af branchen fra den 1. januar 2011, og at virksomhederne skal bruge Arbejdstil-synets løftemodel, når de vurderer, om løft af nye lettere traller er sundhedsskadelige. Parternes aftale ændrer ikke ved Arbejdstilsynets praksis. 

God fysisk form kan holde smerter i lænden væk

UNDERSØGELSE: Smerter i lænden er velkendt blandt plejepersonale, som ofte har krævende fysiske arbejdsvilkår. En grundlæggende god fysisk form ser dog ud til at kunne holde lændesmerterne væk. Det viser resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt 1.612 kvindelige plejepersonaler, som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har gennemført.

Sundhedstilbud rammer ikke altid medarbejdernes behov

UNDERSØGELSE: Sundhedstilbud på arbejdspladsen er til for at gøre medarbejderne sundere. Men tilbuddene skal ramme medarbejdernes behov, for ellers gør de ikke brug af dem. Særligt de medarbejdere, der har mest brug for hjælp, er tilbøjelige til ikke at deltage aktivt i klassiske sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladserne. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

God gavn af forebyggelsespakker

EVALUERING: Over halvdelen af medarbejderne svarer, at de har været tilfredse med udbyttet af at gennemføre en forebyggelsespakke. Hovedparten af mestrene/lederne svarer, at andre arbejdspladser i samme branche kan have gavn af den forebyggelses-pakke, de har gennemført. Det er Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse, der udbyder forebyggelsespakkerne, som Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har udviklet i fællesskab. Der er foreløbigt udarbejdet pakker til ni brancher.

Digital kommunikation med Arbejdstilsynet

REGLER: Nyt lovforslaget om obligatorisk digital kommunikation betyder, at skriftlig kommunikation mellem Arbejdstilsynet og virksomheder og andre, som har pligter efter arbejdsmiljøloven, fremover skal foregå digitalt. Lovforslaget 1. behandles 14. januar 2014 og forventes at træde i kraft den 1. april 2014.

Ekspertudvalg skal nytænke arbejdsskadeområdet

ARBEJDSSKADER: Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Regeringen har derfor nedsat et eksternt ekspertudvalg, der bl.a. skal se på, hvordan arbejdsskadesystemet bedre kan understøtte, at tilskadekomne bliver en del af arbejdsfællesskabet.  Udvalgets arbejde skal være færdigt til april 2014.

Ikke flere midler til arbejdsmiljørådgivning i 2013

TILSKUD: Der er ikke flere midler tilbage i puljen for 2013 om støtte til arbejdsmiljøråd-givning. Arbejdstilsynet lukker derfor for ansøgninger om støtte til arbejdsmiljøråd-givning. Der er 10 mio. kr. i puljen i 2014, og der åbnes for ansøgninger mandag den 6. januar 2014.

Vindere af ArbejdsmiljøPrisen 2013

PRISUDDELING: ArbejdsmiljøPrisen 2013 er blevet uddelt til fire virksomheder med ambitiøse målsætninger som forebyggelse af smerter, styrket trivsel, øget effektivitet og nul ulykker. De fire vindere er: Hospitalsenheden Horsens (kategorien ulykker), HHM A/S (psykisk arbejdsmiljø), Slagelse Kommune, Hjemmeplejen (muskel-skeletpåvirkninger) og NCC Construction Danmark (arbejdsmiljø som strategisk element). 

NYE BRANCHEVEJLEDNINGER

Få styr på arbejdsmiljøarbejdet

VEJLEDNINGER: BAR Kontor har udarbejdet tre nye branchevejledninger om arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med 1-9 ansattevirksomheder med 10-34 ansatte og virksomheder med mindst 35 ansatte. Der er samtidig udarbejdet en række konkrete skabeloner, der skal gøre det nemt for både små og store virksomheder at få styr på det samlede arbejdsmiljøarbejde. Skabelonerne omfatter bl.a. en dagsorden til den årlige arbejdsmiljødrøftelsestruktur for arbejdsmiljøorganisationen og opslag til valg af arbejdsmiljørepræsentant.   

Standardblade for systemstilladser

VEJLEDNING: Ny branchevejledning fra BAR Bygge & Anlæg beskriver, hvilke stillads-konstruktioner/-systemer som efter branchepraksis kan bruges til forskellige opgaver. Heri indgår også en vurdering af de ergonomiske forhold ved arbejdet på stilladset. Vejledningen henvender sig især til bygherrer, projekterende, stilladsfirmaer, opstillere og entreprenører, der skal planlægge, hvordan midlertidigt arbejde i højden kan udføres ved anvendelse af en stilladskonstruktion.   

Diamantboring og -skæring

VEJLEDNING: Branchevejledningen om diamantboring og -skæring er udkommet i en ny udgave. Vejledningen, der er udgivet af BAR Bygge & Anlæg, beskriver de væsentligste arbejdsmiljøproblemer samt tilhørende løsninger ved diamantboring og -skæring. Der er også en kort gennemgang af en række forholdsregler, der ved udbud, projektering, planlægning og udførelse skal sikre, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.  

Indsats i forbindelse med spildevand

VEJLEDNING: De senere års mange skybrud og deraf følgende oversvømmelser har fået Beredskabsstyrelsen til at udarbejde en vejledning om, hvordan man, hvis man deltager i redningsarbejdet, skal sikre sig mod at blive udsat for forurenet spildevand, der kan medføre forgiftninger og infektionssygdomme.  

VÆRKTØJ, PJECER OG ANDRE NYE MATERIALER OM ARBEJDSMILJØ

Inspirationskatalog om fysisk trivsel

VÆRKTØJ: Skal I i gang med eller følge op på en indsats, der kan forebygge og håndtere smerter i muskler og led på arbejdspladsen? Så er der inspiration og gode råd at hente i et nyt inspirationskatalog fra Videncenter for Arbejdsmiljø. Kataloget er nemt at gå til og samler gode råd, spørgsmål til overvejelse og ideer til indsatser.

Kundekontakt - vanskelige kunder

VÆRKTØJSKASSE: Chauffører møder mange forskellige passagerer, kunder og andre bilister hver dag. Det er ikke muligt at undgå større og mindre konflikter, men chaufføren kan blive bedre til at takle konflikter og gøre sit til, at konflikter trappes ned. Det er bagrunden for en ny værktøjskasse fra BAR transport og engros, der med fordel kan bruges sammen med temasiden konflikthåndtering for chauffører.

Gravid med job

TEMASIDE: Hjemmesiden gravid med job, der er udarbejdet af seks branchearbejdsmiljøråd, er blevet opdateret. Siden indeholder målrettet information til den gravide og hendes arbejdsgiver samt til læge og jordemoder.

Det sunde fællesskab - travl eller stresset  

FOLDER: BAR Jord til Bord sætter i en omfattende, ny folder fokus på det psykiske arbejdsmiljø og den betydning, som en sund arbejdspladskultur har som værn i forhold til at håndtere stress og støtte hinanden. Formålet med folderen, der er skrevet af professor, dr.med. Bobby Zachariae fra Aarhus Universitet, er at skabe debat, give inspiration og bidrage til en bevidst indsats, der fremmer dialog, forståelse og samarbejdet om, hvordan stress kan forebygges og håndteres.    

Få "Under Hjelmene" i din postkasse

ABONNEMENT: "Under Hjelmene" er byggeriets arbejdsmiljøavis. Avisen, der laves af frivillige kræfter blandt arbejdsmiljøledere og medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen, udkommer to gange om året. Vinterudgaven, der netop er udkommet, handler bl.a. om faldsikring, vinterforanstaltninger og sund kost på arbejdet. Man kan læse "Under Hjelmene" på Dansk Byggeris hjemmeside eller bestille den ved at ringe eller skrive til arbejdsmiljøafdelingen i Dansk Byggeri på 72 16 00 00 eller bra@danskbyggeri.dk. Avisen er gratis, og man kan få tilsendt så mange eksemplarer, som man har brug for - fx til fordeling på byggepladserne. 

---

Send en e-post til E-nyt redaktionen, hvis du har forslag til forbedringer og ændringer eller andre kommentarer til Arbejdstilsynets e-nyhedsbrev.