Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre hjemmesiden. Det sker dog først, når du klikker videre til næste side. Læs mere om cookies. Du kan også vælge at sige nej tak til cookies.

 

Stik- og skæreskader

 

Stik- og skæreskader

Skader forårsaget af kanyler og andre spidse og skarpe medicinske instrumenter er en af de mest almindelige og alvorlige risici for ansatte i hospitals- og sundhedssektoren.

I visse undersøgelser anslås antallet af stik- og skæreskader i Europa til at være cirka 1.200.000 årligt. Konsekvenserne kan være alvorlige og eventuelt føre til alvorlige sygdomme som hepatitis eller HIV.

Arbejdsmarkedets parter i EU har derfor sammen lavet en rammeaftale, med det formål at sikre en bedre forebyggelse af stik- og skæreskader i sundheds- og plejesektoren. Aftalen er blevet ophøjet til et EU-direktiv, (Stikskadedirektivet) som skal være gennemført i medlemslandene senest den 11. maj 2013.

Direktivet indeholder en række konkrete krav til forebyggelse af stikskader, herunder krav til risikovurderinger, oplæring og registrering af skader.

I Danmark anses Stikskadedirektivet for gennemført ved den allerede eksisterende lovgivning i Arbejdsmiljølovens bekendtgørelser, som i øvrigt gælder for alle brancher og sektorer.

Sådan forebygger I stik- og skæreskader  

I kan finde yderligere information om emnet på hjemmesiden http://www.stikboksen.dk/, hvor der er samlet en lang række gode råd og information omkring forebyggelse af nålestiksskader.

Vejledninger om Stik- og skæreskader
  • At-vejledning om stik- og skæreskader
    Vejledningen handler om en række af de krav, der stilles til forebyggelse af arbejdsskader, som skyldes, at de ansatte i sygehus- og sundhedssektoren kommer til skade på fx kanyler, skalpeller, sakse og lignende arbejdsredskaber.

  • At-vejledning om AIDS og forebyggelse af HIV-infektion
    At-vejledning C.0.14December 2004Erstatter At-anvisning nr. 4.9.1.1 af juni 1988IndledningArbejde med eller håndtering af HIV eller materiale med mulig forekomst af HIV er omfattet af bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø.At-vejledningen indeholder en orientering om sygdommen AIDS og risikoen for smitte med HIV i arbejdsmiljøet, samt hvorledes arbejdet kan foregå på en forsvarlig måde.En nærmere beskrivelse af HIV findes i Sundhedsstyrelsens vejledninger (www.sst.dk): HIV og AIDS: HIV-infektion, følgesygdomme og behandling, september 2002Human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte, oktober 1992Brugen af antiviral kemoprofylakse mod HIV-smitte efter erhvervsbetinget eksposition, januar 19981. Orientering...

  • At-vejledning om arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (TBE)
    At-vejledning C.0.15Januar 2005Erstatter At-cirkulæreskrivelse nr. 8/1995At-vejledningen indeholder en beskrivelse af arbejdsrelaterede smitterisici ved hepatitis A, B og C, meningitis, polio, tetanus og Tickborne Encephalitis (leverbetændelse, hjernehindebetændelse, børnelammelse, stivkrampe og flåtbåret hjernebetændelse).Arbejde med biologiske agenser og andet arbejde, som på grund af sin art eller de forhold, hvorunder det foregår, indebærer, at man bliver udsat for påvirkning fra biologiske agenser, er omfattet af bekendtgørelse om biologiske agenser og arbejdsmiljø.I bekendtgørelsens § 6 er anført en række foranstaltninger, som under hensyntagen til arbejdspladsvurderingen kan komme på tale.Én af disse foranstaltninger kan være tilb...

 
 

Tak for dit svar.